Kancelaria Komornicza w Wałczu

Kancelaria Komornicza w Wałczu prowadzi czynności egzekucyjne dążąc do odzyskania zaległości pieniężnych i wykonania świadczeń niepieniężnych, które są określone tytułem wykonawczym, a także zabezpieczaniem roszczeń na podstawie tytułu egzekucyjnego.

Aby rozpocząć postępowanie egzekucyjne, trzeba złożyć wniosek egzekucyjny, który należy dostarczyć na adres kancelarii komorniczej. Zawiera on istotne dane, wśród których znajdują się: imiona i nazwiska wierzyciela oraz dłużnika, ich miejsca zamieszkania wraz z numerami telefonów i adresami e-mail w przypadku wierzyciela oraz numerami NIP, REGON i PESEL w przypadku dłużnika. Dodatkowo należy przedłożyć, w oryginale, wyrok, protokół ugody lub postanowienie Sądu wraz z klauzulą wykonalności oraz wskazać we wniosku kwoty podlegające wyegzekwowaniu, sposoby egzekucji czy świadczenie niepieniężne, które ma być wykonane.

Systemy informatyczne wykorzystywane w kancelarii